Algemene Voorwaarden

Algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden van V.P.R.I. Internetdiensten V.O.F.
gevestigd aan de Dorpsweg 50, 3235SP Rockanje
Inschrijfnummer KvK te Rotterdam: 24270198
BTW nummer: NL8105.44.489.B01

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze bepalingen/ voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van opdrachten en leveringen en/of diensten - van welke aard ook aan cliënt/ wederpartij geleverd - alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen de wederpartij enerzijds en V.P.R.I. Internetdiensten V.O.F. (verder te noemen de gebruiker) anderzijds.
1.2 Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen dan van kracht, wanneer de gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard; de afwijkingen gelden bijaldien slechts voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
1.3 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft de gebruiker te allen tijde het recht het aanbod binnen twee werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding, te herroepen door middel van een aan de wederpartij gerichte aangetekende/gefaxte mededeling.
1.4 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevensdragers en promotiematerialen, alsmede andere door de gebruiker verstrekte gegevens, binden haar niet.
1.5 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor de gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. De gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade, die direct - dan wel indirect - uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.
1.6 De omvang van de verplichtingen van de gebruiker worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door de gebruiker zal de wederpartij de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor de gebruiker eerst bindend, indien de wederpartij de schriftelijke bevestiging voor akkoord ondertekend aan de gebruiker heeft geretourneerd.
1.7 De gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam zijn gerechtigd.
1.8 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de gebruiker en de wederpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
1.9 Wanneer de gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan de gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de gebruiker. De gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
1.10 De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 1.9 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen, kunnen worden beïnvloed.

Artikel 2: Prijzen
2.1
 Alle prijsopgaven en de prijzen, die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht, assurantie etcetera.
2.2 Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor de gebruiker de goederen en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging ondergaan, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, dan wel de order/overeenkomst te annuleren, terwijl de gebruiker in dat geval niet aansprakelijk is voor schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, porti, auteurscorrecties, rechten Stichting STEMRA en assurantiepremies.
2.4 Overschrijding van de in de offerte of overeenkomst afgesproken prijzen tot 15 % van het totaalbedrag, worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door de wederpartij te worden goedgekeurd.

Artikel 3: Betaling en facturering
3.1
 De gebruiker hanteert een betalingstermijn van 14 dagen netto, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Op alle in rekening gebrachte bedragen wordt BTW verrekend.
3.3 Indien het krachtens iedere factuur door de gebruiker van de wederpartij te vorderen bedrag, niet stipt en volledig binnen 14 dagen na factuurdatum door of namens de wederpartij aan de gebruiker is voldaan, is de wederpartij over het factuurbedrag c.q. het restant ingaande op de factuurdatum een rente van 2 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door de gebruiker aan de wederpartij is vereist.
3.4 Verrekening van een eventueel door de wederpartij gepretendeerde vordering op de gebruiker is geheel uitgesloten.
3.5 In geval de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van de gebruiker op de wederpartij terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft de gebruiker dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
3.6 De wederpartij wordt geacht de factuur als juist te hebben aanvaard en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
3.7 Alle kosten die ontstaan uit of verband houden met het door de gebruiker geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de buitengerechtelijke en/of gerechtelijke inning van enige niet- tijdig of niet- geheel betaalde factuur of uit enig andere hoofde, komen zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op 15 % van het verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 160,00.

Artikel 4: Overeenkomst en levering
4.1
 De gebruiker noch de wederpartij zijn gerechtigd hun rechten en/of plichten, voortvloeiende uit één of meerdere overeenkomsten met de gebruiker, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
4.2 Deze voorwaarden worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van al degenen die de gebruiker bij de uitvoering en uitlegging van een overeenkomst betrekt.
4.3 De gebruiker is gehouden de opdracht naar beste kunnen uit te voeren, maar is daarbij afhankelijk van de input van informatie door de wederpartij om de maatwerkapplicatie voor het internet naar behoren te kunnen leveren. De wederpartij is aldus gehouden alle relevante informatie tijdig aan de gebruiker ter beschikking te stellen.
4.4 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen.
4.5 Al hetgeen de wederpartij aan de gebruiker ter beschikking stelt, in verband met de door de gebruiker te verlenen diensten en uit te voeren werkzaamheden blijft onherroepelijk eigendom van de wederpartij. De gebruiker staat ervoor in dat alle software, informatiedragers en informatie slechts en uitsluitend door de gebruiker zullen worden gebruikt binnen het kader van de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren diensten.
4.6 Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in 4.3 en het gebruik als bedoeld in 4.4, zullen houden.
4.7 De gebruiker verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie zonder uitstel en onverwijld en onvoorwaardelijk aan de wederpartij terug te geven binnen 4 dagen nadat de wederpartij daarom zal hebben verzocht.
4.8 De gebruiker behoudt het recht reclame te maken met haar klantproducten. Zulks evenwel zonder inbreuk te maken op het reclamerecht en de rechten van de wederpartij.
4.9 De gebruiker behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten en beeld- en geluidsconcepten gaat, alles in de ruimste zin des woord.
4.10 Ontwerpen van de gebruiker mogen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden toegepast op andere uitingen, dan die welke in de overeenkomst zijn omschreven.
4.11 De opgave van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten en kunnen gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend c.q. limitatief. Bij overschrijding van deze termijnen kan de gebruiker in overleg treden met de wederpartij. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de wederpartij derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
4.12 De gebruiker zorgt voor de uploading (het product op het internet plaatsen) en de bereikbaarheid van het product, indien en voor zover het product een internet toepassing is.
4.13 De definitieve oplevering van het afgesproken product vindt plaats nadat de wederpartij het daartoe opgestelde opleveringsrapport voor akkoord zal hebben ondertekend, hetwelk samen valt met het uploaden (=publicatie van de website op het internet op de in de overeenkomst genoemde domeinnaam) van de overeengekomen website.
4.14 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaatsvinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

Artikel 5: Overmacht
5.1
 Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, in beslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke de gebruiker redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop de gebruiker geen invloed kan uitoefenen.
5.2 Indien de gebruiker ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting 5 maanden heeft geduurd, de overeenkomst per aangetekende brief buitenrechtelijk te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door de gebruiker zal de wederpartij een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

Artikel 6: Eigendomsrechten
6.1
 De gebruiker garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door de gebruiker moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgelegd, dat enig door de gebruiker geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van derden als zo-even bedoelt, zal de gebruiker, ter zijner keuze na overleg met de wederpartij de betrokken goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het desbetreffende recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn. De wederpartij verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij de gebruiker niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit beding bedoeld, heeft geïnformeerd dat de gebruiker in staat is haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.
6.2 De geleverde goederen blijven eigendom van de gebruiker, totdat de wederpartij aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen calamiteiten. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel blijft het auteursrecht op alle door de gebruiker aan de wederpartij geleverde software berusten bij de gebruiker.
6.3 Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer onbetaalde facturen, worden de bij de wederpartij aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
6.4 De gebruiker zal de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden, welke is gebaseerd op de bewaring van de door de gebruiker ontwikkelde programmatuur. Zulks indien en voor zover de ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. De gebruiker zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij de gebruiker onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan de gebruiker overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de gebruiker de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als de gebruiker juist acht.
6.5 Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het standaard pakket blijven bij de gebruiker. De wederpartij zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
6.6 Het is de gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. De wederpartij is op de hoogte van de mogelijkheid dat ter beschikking gestelde programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de gebruiker kan bevatten.
6.7 Zolang de geleverde goederen in gevolge dit artikel eigendom blijven van de gebruiker, mag de wederpartij ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete van € 11.350,00 en is de afgesproken prijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken op schadevergoeding van de gebruiker.
6.8 Het VPRI CMS is auteursrechtelijk beschermd en mag derhalve niet verveelvoudigd worden door partijen anders dan VPRI.
6.9 Het auteursrecht van het VPRI CMS blijft te allen tijde bij VPRI, programmeurs die in opdracht van VPRI aan dit CMS werken dragen automatisch het auteursrecht over aan VPRI.
6.10 Alle van VPRI afkomstige ideeën, ontwerpen en werkstukken -oorspronkelijk, gewijzigd en/of definitief- blijven eigendom van VPRI. VPRI wordt beschouwd zowel voor zich, als voor een of meer van de bij of voor VPRI werkzame personen of ondernemingen, als rechthebbenden op alle industriële intellectuele en andere eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen, uitvindingen daaronder begrepen, tekeningen, modellen, geschriften en andere auteursrechtelijke werken in de zin van de Auteurswet en/of Benelux Tekeningen en Modellenwet en/of enige andere wet ter zake van intellectuele en/of industriële eigendom; Op verbeurte van een boete van € 5.000,- per overtreding is het de (potentiële)opdrachtgever verboden de hiervoor genoemde zaken te verhandelen of aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij door VPRI werden gecreëerd, noch te bevorderen dat zulks door derden geschiedt, zijnde ieder hergebruik en/of reproductie op verbeurte van gemelde boete, eveneens verboden.

Artikel 7: Webservice
7.1
 Bij de uitvoering van de overeenkomsten waarbij de gebruiker aan de wederpartij zogenaamde hosting services verleend gelden een aantal regels. Zowel de gebruiker als de wederpartij zullen zich aan deze regels houden. Indien de wederpartij (één van) de regels overtreedt en, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe, de overtreding laat voortbestaan is de gebruiker gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overkomst - aldus buiten rechte - te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van de gebruiker ter zake van schadevergoeding, alsmede - en niet in de laatste plaats - houdt de gebruiker recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs. Wanneer de wederpartij niet onverwijld gehoor geeft aan een verzoek van de gebruiker, om de overtreding van de regels te staken en gestaakt te houden, heeft de gebruiker tevens het recht om de wederpartij uit te sluiten van de hosting services, zonder dat de gebruiker jegens de wederpartij schadeplichtig wordt.
7.2 Het is de wederpartij in dat geval niet toegestaan om:
a. zich te gedragen in strijd met de “netetiquette”;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. zich schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie, die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, dan wel discriminerend van aard is;
d. zich bezig te houden met het zgn. “hacken” w.o. het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van derden;
e. reclame, berichten en meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”;
f. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens de gebruiker of derden.
7.3 De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake van eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de manier waarop de wederpartij gebruik maakt van de door de gebruiker geleverde hosting services.
7.4 De wederpartij zal zich onthouden van het oneigenlijk gebruik van de naam van de gebruiker, onverminderd het recht van de gebruiker om, zoals eerder in deze voorwaarden gesteld, het behoud van haar copyright in beeld te brengen en te houden op informatiedragers die door de wederpartij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst op het internet worden gebruikt.
7.5 De gebruiker is voor haar dienstverlening mede afhankelijk van het internet, haar service provider en haar telecommunicatieleveranciers. De daarop betrekking hebbende beschikbaarheid / toegankelijkheid ligt buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
7.6 In verband met hetgeen in het vorige beding is opgenomen, kan het voorkomen dat beschikbaarheid van het internet niet volledig is. Onder volledig wordt verstaan 24 uur per dag, 7 dagen per week fulltime.
7.7 Bij de verzorging door de gebruiker van zgn. consultancy ter zake van webpromotie, kan de gebruiker geen garanties geven houdende de aanmelding van sites bij zoekmachines.
7.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de betreffende periode.
7.9 Leverancier zal de met cliënt overeengekomen hosting diensten leveren.
7.10 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur omvat, zal cliënt de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. Cliënt zal de schijfruimte alleen gebruiken voor het plaatsen van één of meer in de overeenkomst genoemde webpagina’s van een website. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor cliënt gereserveerde server alleen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de overeengekomen maxima en onderhevig aan de huisregels van leverancier zoals opgesteld ten behoeve van en geldend voor afnemers. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het dataverkeer dat in een bepaalde periode niet door cliënt is gebruikt, niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal leverancier een extra vergoeding in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
7.11 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is cliënt verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Cliënt is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot cliënt staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door cliënt gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
7.12 Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal leverancier telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Leverancier kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen. Leverancier kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier.
7.13 De overeenkomst omvat het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen.
7.14 Indien leverancier op grond van de overeenkomst diensten voor cliënt verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals onder meer aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan dienen de regels en werkwijze van de betreffende instantie(s) in aanmerking genomen te worden. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan cliënt ter hand stellen. Leverancier aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door cliënt beoogde resultaten.
7.15 Cliënt is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij leverancier gebruikelijke tarieven verschuldigd.
7.16 Leverancier staat er niet voor in dat een door cliënt gewenste domeinnaam aan cliënt wordt toegekend.
7.17 Leverancier is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Cliënt vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van cliënt niet door leverancier is geregistreerd.
7.18 Uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen omvat de overeenkomst ook het aan cliënt ter beschikking stellen van e-mailadressen. Partijen zullen het aantal ter beschikking te stellen e-mailadressen overeenkomen.

Artikel 8: Ontwikkeling en onderhoud van een website
8.1
 Indien cliënt niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een – al dan niet globaal - ontwerp of prototype van de te ontwikkelen website aan leverancier heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van een website. De samenwerking en onderlinge communicatie zullen in voorkomend geval zoveel mogelijk geschieden met inachtneming van de tussen partijen overeengekomen projectorganisatie, afspraken en/of procedures.
8.2 De specificaties van de te ontwikkelen website kunnen betrekking hebben op de stijl en het aantal van de door leverancier te ontwikkelen webpagina’s (waaronder ‘homepage’ en vervolgpagina’s) en de in de website op te nemen of te verwerken tekstbestanden, formulieren, logo’s, foto- en videobeelden, grafische bestanden, geluid, codes en/of ander materiaal. De specificaties of het ontwerp dienen tevens duidelijk te maken welke functionele, esthetische en technische eigenschappen de website dient te hebben, zoals het gebruik van frames en e-mailfaciliteiten. De specificaties kunnen tevens de communicatieve doeleinden en de taal of talen van de website behelzen.
8.3 Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door de leverancier zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door cliënt of een door cliënt in te schakelen derde aan leverancier zullen worden aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat cliënt de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert.
8.4 Cliënt staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan leverancier verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening en risico van cliënt.
8.5 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat cliënt de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Cliënt verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan leverancier te melden.
8.6 Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal leverancier deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van cliënt.
8.7 Leverancier zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website en - in voorkomend geval - met inachtneming van de met cliënt schriftelijk overeengekomen projectorganisatie, methoden, technieken, afspraken en/of procedures. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leverancier verlangen dat cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. Leverancier is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop cliënt zich schriftelijk geheel en onvoorwaardelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp.
8.8 Cliënt zal de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen tijdig, met inachtneming van de in de overeenkomst genoemde termijnen en in een door leverancier te bepalen formaat aanleveren.
8.9 Leverancier is gerechtigd op basis van de hem verstrekte specificaties een concept of prototype van de te ontwikkelen website te maken. Leverancier kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat cliënt het concept of prototype schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.10 De ontwikkelwerkzaamheden van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
8.11 Indien leverancier voor opname of verwerking van een of meer tekstbestanden in de website één of meer vertalingen nodig heeft, zal cliënt op eigen kosten zorg dragen voor deze vertalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien leverancier zorg draagt voor de vertaling, zal hij de daaraan verbonden kosten bij cliënt in rekening brengen of doen brengen.
8.12 Indien is overeengekomen dat de ontwerp- en ontwikkeldiensten in fasen zullen plaatsvinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.13 Binnen de door leverancier te bepalen grenzen van redelijkheid zal leverancier bij de uitvoering van de ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden redelijke en tijdige instructies van de zijde van cliënt in acht nemen, mits leverancier die instructies technisch en anderszins verantwoord acht.
8.14 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is leverancier niet verplicht een domeinnaam voor de website bij de daarvoor bestemde instanties aan te vragen.

9. Duur en verhuizing van website
9.1
 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de betreffende periode.
9.2 Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal leverancier bij of na het einde van de overeenkomst - tegen betaling door cliënt van een dan door leverancier te bepalen vergoeding alsook met inachtneming door cliënt van alle andere dan door leverancier bepaalde condities meewerken aan het overzetten van de website en het bijbehorende domein naar cliënt of naar een andere leverancier van webhosting diensten.

10. Domeinnamen
10.1
 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is in de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst niet begrepen het aanvragen en/of het (laten) registreren van één of meer domeinnamen bij een daarvoor in aanmerking komende instantie.
10.2 Indien in afwijking van artikel 10.1 leverancier één of meer domeinnamen bij of door tussenkomst van een derde aanvraagt en/of registreert ten behoeve van cliënt, dan zijn de voorwaarden van die betreffende derde van overeenkomstige toepassing. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van die voorwaarden aan cliënt ter hand stellen. Cliënt is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of, bij gebreke van overeengekomen tarieven, volgens de bij leverancier gebruikelijke tarieven verschuldigd.
10.3 Leverancier staat er niet voor in dat een door cliënt gewenste domeinnaam aan cliënt wordt toegekend.
10.4 Leverancier is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de domeinnaam en het gebruik dat van de domeinnaam wordt gemaakt. Cliënt staat er jegens leverancier voor in dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens één of meer derden is. Cliënt vrijwaart leverancier voor iedere aanspraak van een derde die verband houdt met de domeinnaam, ook indien de domeinnaam van cliënt niet door leverancier is geregistreerd.
10.5 Cliënt dient te beschikken over de voor toegang tot het internet geschikte faciliteiten zoals - maar niet daartoe beperkt – adequate apparatuur en programmatuur.
10.6 Leverancier zal in het kader van zijn dienstverlening aan cliënt één of meer IP-adressen inzetten. Uitsluitend leverancier bepaalt of aan cliënt een statisch of een dynamisch IP-adres ter beschikking wordt gesteld. Leverancier bepaalt het formaat en de standaard van de IPadressen. 10.7 Cliënt staat er voor in dat IP-adressen nimmer op enigerlei wijze misbruikt worden.
10.8 Leverancier verstrekt aan cliënt de codes en instellingen die nodig zijn om vanuit het (computer) systeem van cliënt toegang te bewerkstelligen met internet. Cliënt zelf draagt zorg voor de juiste invoering van deze codes en instellingen in zijn (computer)systeem.
10.9 Leverancier hanteert de Acceptable Use Policy (A.U.P.) voor al zijn cliënten en verstrekt deze desgevraagd aan Cliënt, cliënt is verplicht deze A.U.P en andere gedragsregels stipt en onverkort na te leven. Steeds en in alle gevallen zal cliënt zich zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen. Cliënt zal te allen tijde in het bijzonder de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden eerbiedigen, de privacy van derden respecteren, niet in strijd met de wet gegevens verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden en zich onthouden van strafbare feiten en schending van enige andere wettelijke verplichting.
10.10 Teneinde eventuele aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van cliënt. Cliënt is gehouden op eerste schriftelijk verzoek van leverancier informatie onverwijld te verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is naar keuze de toegang tot het internet onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 10.9 aan cliënt per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot systemen van leverancier te ontzeggen. Het voorgaande laat uitdrukkelijk onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere rechten door leverancier jegens cliënt. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens cliënt aansprakelijk te zijn.
10.11 Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over de gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van cliënt te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en cliënt. Cliënt zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.
10.12 Indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan cliënt een storing schriftelijk melden bij leverancier op de door leverancier bepaalde wijze. Leverancier zal zich in dat geval inspannen de storing op te lossen conform hetgeen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Indien naar het inzicht van leverancier medewerking van cliënt noodzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar een storing, zal cliënt alle door leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte medewerking verlenen. Leverancier is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de storing verband houdt met onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door cliënt of het niet naleven van gebruiksvoorschriften.
10.13 Leverancier is steeds gerechtigd de toegang tot internet geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen.
10.14 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de betreffende periode.
10.15 Bij gebreke van een uitdrukkelijk anders overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door leverancier verleende dienstverlening telkens per jaar, 1 maand voorafgaand aan dat jaar, verschuldigd.
10.16 Het is cliënt niet toegestaan handelingen te (laten) verrichten die bedoeld zijn om de bedragen die cliënt verschuldigd is, te beïnvloeden.
10.17 Leverancier staat niet in voor de ongestoorde beschikbaarheid van de in voorkomend geval tussen partijen overeengekomen bandbreedte. Leverancier staat er evenmin voor in dat cliënt te allen tijde ongestoorde en onbeperkte toegang heeft tot internet.
10.18 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of leverancier de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de betreffende periode.

Artikel 11: Dienstverlening
11.1
 De gebruiker verzorgt een volledig pakket internetdiensten en levert reclamewerken aan bedrijven. De gebruiker verbindt zich de dienstverlening naar beste kunnen en zorg uit te voeren - gelijk van een professioneel bedrijf in deze branche mag worden verwacht - en uiteraard overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk gemaakte afspraken en procedures.
11.2 Wanneer de te leveren diensten in fasen zullen plaatsvinden, is de gebruiker gerechtigd de aanvang van de diensten, welke tot een opvolgende fase behoren, uit te stellen, totdat de wederpartij de resultaten van de opgeleverde fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.3 Slechts wanneer partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen, is de gebruiker gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de wederpartij op te volgen. De gebruiker is niet gehouden aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzingen of aanvullen.
11.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, die bij de gebruiker werkzaam is, zal de gebruiker altijd gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen.

Artikel 12: Ontwikkeling van programmatuur
12.1
 Indien en voor zover de gebruiker een overeenkomst met de wederpartij sluit ter zake van maatwerkprogrammatuur, die speciaal voor de wederpartij worden ontwikkeld, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkelt zal worden en op welke manier dit zal geschieden. De gebruiker zal die programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door de wederpartij te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de wederpartij instaat.
12.2 Wanneer is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan de gebruiker de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase, schriftelijk via heeft goedgekeurd.
12.3 De wederpartij kan zonder beperking gebruik maken van de door de gebruiker opgeleverde programmatuur/fasen, indien en voor zover de facturen voldaan zijn.
12.4 De gebruiker zal de te ontwikkelen programmatuur conform de daartoe opgestelde specificaties - gebruiksklaar - aan de wederpartij opleveren.
12.5 Indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft de wederpartij het recht de programmatuur gedurende een periode van 7 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door de wederpartij samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig vóór gebruiksklare oplevering aan de gebruiker ter beschikking zullen worden gesteld.
12.6 Zodra bij het uitvoeren van de desbetreffende acceptatietest blijkt, dat in de programmatuur voorkomende problemen de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal de wederpartij de gebruiker hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 7 dagen wordt onderbroken, totdat de gebruiker de gebreken heeft hersteld.
12.7 Indien bij het uitoefenen van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoond en niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. De gebruiker zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. In alle andere gevallen zal de gebruiker aan de wederpartij de met het herstel gepaard gaande kosten in rekening brengen.
12.8 De programmatuur moet geacht te zijn aanvaard na gebruiksklare oplevering. Indien een acceptatietest is afgesproken moet de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door de wederpartij of 7 dagen na gebruiksklare oplevering indien en voor zover de wederpartij de gebruiker niet schriftelijk over de gebreken als voormeld heeft geïnformeerd of na het herstel van de desbetreffende gemelde gebreken.
12.9 Gedurende een periode van 3 maanden na de aanvaarding/oplevering zal de gebruiker naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, indien en voor zover de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgestelde specificaties voldoet. De gebruiker garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld zal een dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan de gebruiker toe te rekenen oorzaken of indien de gebreken bij het uitvoeren van de acceptatietest redelijkerwijs hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt nimmer onder deze garantie. De garantie is niet van toepassing als de programmatuur door anderen dan de gebruiker is gewijzigd/bewerkt.
12.10 De gebruiker verleent aan de wederpartij uitsluitend het niet exclusieve recht tot het gebruik van de ontwikkelde programmatuur.
12.11 De programmatuur kan door de wederpartij uitsluitend worden gebruikt op één verwerkingseenheid. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
12.12 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de zijde van de gebruiker niet aan derden overdraagbaar. Het is de wederpartij evenmin toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan de wederpartij niet ter beschikking gesteld.
12.13 Indien en voor zover voor de geleverde programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij onderhoud is inbegrepen zal omtrent de regels van het onderhoud een nadere overeenkomst zijn gesloten en gelden de in die overeenkomst opgenomen bepalingen. Zulks laat evenwel onverlet de afspraak dat alle overige - niet op onderhoud betrekking hebbende - bedingen uit deze voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Artikel 13: Medewerking door de wederpartij
13.1
 Vanwege de noodzaak dat de wederpartij zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de wederpartij de gebruiker steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke/ relevante gegevens of inlichtingen verschaffen.
13.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van eventueel geleverde apparatuur en/of programmatuur alsmede van de door de gebruiker te verlenen diensten, en voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
13.3 Indien is overeengekomen dat de wederpartij apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
13.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken voormeld, ter beschikking van de gebruiker staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichting daaromtrent voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de gebruiker in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1
 Behoudens de verplichting van de gebruiker om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor levering, te zorgen voor kostenloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs is de gebruiker nimmer - uit welke hoofde dan ook - voor enige door de wederpartij of door derden geleden of te lijden schade aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
14.2 Wanneer de wederpartij de codes ter beschikking heeft van de webserver en daarmee zelfstandig, zonder tussenkomst van de gebruiker of zonder deze in te lichten, aanpassingen maakt/doorvoert in de door de gebruiker geleverde programmatuur, is de gebruiker nimmer verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van deze aanpassingen.
14.3 Ook in het geval de gebruiker de afgesproken internetdiensten niet kan leveren is de gebruiker niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende diensten het gevolg is van een aan de gebruiker toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van de gebruiker liggen. De beschikbaarheid van het internet is - zoals elders in de voorwaarden gesteld - afhankelijk van het internet zelf, de service provider van de gebruiker en de telecommunicatieleverancier van de gebruiker. Weshalve de beschikbaarheid van de internetdiensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en dus de verantwoordelijkheid van de gebruiker liggen. Derhalve zal de gebruiker ter zake geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.
14.4 De aansprakelijkheid jegens de wederpartij vervalt in elk geval, indien de wederpartij de gebruiker niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan de gebruiker gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten.
14.5 De gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken, ook niet voor gebreken aan materialen of onderdelen door derden aan de gebruiker beschikbaar gesteld en door de gebruiker verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld of opzet van de zijde van de gebruiker.
14.6 De eventuele aansprakelijkheid van de gebruiker, voor schade van de wederpartij is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van geleverde goederen/ zaken en/of de hoogte van de prijzen die door de gebruiker in rekening worden gebracht voor het verlenen van internetdiensten, voor de periode dat de dienst niet beschikbaar was.

Artikel 15: Ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen in deze voorwaarden, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en/of zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en verkrijgt of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderzijds, de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 16: Wijzigingen en meerwerk
16.1
 De gebruiker zal de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeengekomen wijziging of aanvulling op de afgesproken werkzaamheden, het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.
16.2 Indien voor de eventuele programmatuur ontwikkeling een vaste prijs is afgesproken, zal de gebruiker de wederpartij tevoren inlichten, wanneer de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 17: Annulering
17.1
 Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk, indien de gebruiker er in toestemt. In dat geval zal de wederpartij een vergoeding betalen van 20% van het overeengekomen totaalbedrag, terwijl de wederpartij volledig verplicht blijft reeds door de gebruiker gekochte/bestelde zaken tegen de overeengekomen prijs af te nemen.
17.2 Voorts is de wederpartij tegenover de uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering. De wederpartij vrijwaart de gebruiker ter zake.
17.3 Door de wederpartij betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Artikel 18: Geschillen
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nader gesloten overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter, die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van de wederpartij, onverminderd het recht van hoger beroep.

Artikel 19: Toepasselijk recht
De verbintenissen tussen de gebruiker en de wederpartij als bedoeld in deze voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 20: Deponering
Deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarop zijn te allen tijde gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam en kunnen als “algemene voorwaarden” worden aangehaald.
   Rate us